Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo đó, đối với thuế giá GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý II và quý III (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn.

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6 và quý II; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8, thời gian gia hạn là 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9 và quý III. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau: thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 chậm nhất là ngày 20-11.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6,7,8,9 năm 2024 chậm nhất là ngày 20-12. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II, quý III chậm nhất là ngày 31-12.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực theo quy định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30-12.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31-10.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17-6 đến hết ngày 31-12. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính